Ochrana osobných údajov

1.1 Ubytovateľ (Sisi Rent, s. r. o., T. Vansovej 1055, 020 01 Púchov, IČO: 52 078 825) spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje Zákazníka v rozsahu nasledovných údajov: meno, priezvisko, adresa, štát pobytu, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na rezerváciu ubytovacích služieb poskytovaných Ubytovateľom, a/alebo na vybavenie žiadosti Zákazníka o informácie pred poskytnutím ubytovacích služieb Ubytovateľom, a pre plnenie povinností Ubytovateľa uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov Ubyvateľom sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedeného účelu spracúvania.

 

 

1.2 Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Zákazník povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť Ubytovateľovi.

 

 

1.3 V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

 

 

1.4 Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva Zákazníka ako dotknutej osoby. Zákazník má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má Zákazník zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne, (vi) právo na prenosnosť údajov, t. j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré Ubytovateľovi dobrovoľne poskytol.

 

 

1.5 V prípade, že si u Ubytovateľa uplatňuje Zákazník niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti Zákazníka nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má Ubytovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si Ubytovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

 

 

1.6 Ako dotknutá osoba má Zákazník právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

 

 

1.7 Ubytovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

 

 

1.8 Zákazníkove osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb Ubytovateľa, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané. Takýmto zmluvným poskytovateľom služieb Ubytovateľa je najmä poskytovateľ marketingových služieb, banka a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účel, na ktoré boli osobné údaje získané.

+421 914 321 118 Rezervovať